Opdrachten

Onderstaand een greep uit onze opdrachten:

Reorganisatie marketing & sales organisatie

In deze organisatie is eerst een analyse gemaakt van de (invulling van de) aanwezige marketing- en sales functies, afgezet tegen de voor een krachtig commercieel beleid noodzakelijke invulling. Op basis van het ontstane beeld is binnen deze organisatie vervolgens advies uitgebracht omtrent de herstructurering van de afdeling en de inrichting en bemensing van de diverse commerciële functies hierbinnen. Vervolg op deze opdracht was het begeleiden van de totstandkoming van een strategisch marketingplan. Daarnaast heeft een aantal mensen een coachingstraject doorlopen.

Teamcoaching/counseling bestuur

Dit bestuur is samengesteld uit een aantal (zeer) ervaren senior professionals, sterk gecommitteerd aan een gezamenlijke doelstelling. De binnen het team gegroeide (informele) machtsverhoudingen werkten contraproductief. De aanwezigheid van (sub)coalities leidde ertoe dat van de elders in het bestuur aanwezige talenten onvoldoende gebruik (meer) werd gemaakt, met als gevolg de nodige (onderhuidse) wrijvingen. In dit coachingstraject is op alle teamniveaus gewerkt: visieontwikkeling, aanscherpen inhoud, verstevigen onderlinge relaties, helder en open communiceren, maken van duidelijke werkafspraken, geven en ontvangen van feedback. Resultaat: een krachtig team dat gebruik maakt van elkaars talenten!

Ontwikkeling en uitvoering Programma/module Groepsdynamische Processen en Intervisie t.b.v. Executive MBA opleiding

De gevraagde thema’s Personal Development en Groepsdynamische Processen zijn door ons vertaald in een programma bestemd voor opleidingen MBA en Bedrijfskunde. Het betreft een gefaseerd programma waarin plenaire gedeelten zijn verweven met het werken in kleinere groepen en Real-life casuïstiek . De theorie van groepsdynamica, fasen van groepsontwikkeling, persoonlijke effectiviteit en communicatie, leiderschap en samenwerking vormen samen met de Intervisie een belangrijk element van de Personal Development van de opleiding en biedt kennis, (zelf)inzicht en handvatten voor persoonlijke groei, groepsprocessen en ontwikkeling.

Realisatie teamspirit trainingsgroep

Tijdens de eerste kennismakingsdag van deze trainingsgroep is geïnvesteerd in het faciliteren en professioneel ondersteunen van het groepsproces. Naast het neerzetten van een veilig en vruchtbaar leerklimaat met als basis onderling vertrouwen en respect, is ruim aandacht besteed aan elkaars achtergronden, talenten en valkuilen. Op latere momenten in dit trainingstraject zijn ontstane inzichten en processen verder vormgegeven en verstevigd met als resultaat een hechte groep professionals van verschillend pluimage die elkaars verschillen niet alleen respecteren maar zelfs weten te benutten

Empatisch leiderschap

Het beter “meekrijgen” van de teams van deze ervaren manager vormde de aanleiding voor dit coachingstraject. Leiderschapsontwikkeling en performanceverbetering waren de doelen. In dit traject bleek de “verbinding” naar de teams niet optimaal. Oorzaken hiervoor bleken vooral de wijze waarop werd gecommuniceerd en leiding gegeven in combinatie met een gebrek aan empathie. Het gevoel leek “uitgeschakeld”. De zoektocht naar de oorzaken achter deze overlevingsstrategie vereiste een slagje dieper. Het inzicht hierin verschafte uiteindelijk de sleutel tot nieuw gedrag, ondersteund door oefeningen en opdrachten. Resultaat was een manager in balans, privé en zakelijk, die in staat is zijn teams met ratio, compassie en enthousiasme aan te sturen!

Persoonlijke effectiviteit Senior Projectmanager

Het optreden van deze manager bleek niet altijd even effectief. Daarnaast kreeg hij dikwijls te horen erg veel te praten. Zelf ervoer hij vaak “op slot te zitten” en “knopen in zijn buik” te voelen. In dit coachingstraject stonden bewustwording en inzicht in diens “systeem” centraal: ontwikkelingspad, persoonlijke achtergrond, meegekregen boodschappen, belangrijke ervaringen en betekenissen die hij daaraan heeft gegeven. Gedurende een aantal sessies werd in een open en vertrouwde sfeer het onbewuste gedrag bewust, werden patronen en valkuilen zichtbaar en werd het perspectief verbreed. Het resultaat was concreet en duidelijk: een zelfbewuster manager met een door zijn omgeving ervaren gedragsverandering van 180 graden!